ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
Responsive image
พันธกิจ

พันธกิจ (Mission)

ศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาระบบ รูปแบบ และองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานประกอบการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน