ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

นายแพทย์เชี่่ยวชาญ

นางสาว กนกกุล อายุเจริญ

รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ(ด้านบริหาร)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรพันธ์ อันติมานนท์

รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดสมุทรปราการ(ด้านวิชาการ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาว กนกกุล อายุเจริญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นาย จรินทร์ วิจิตรเจริญ

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

นาง บุญเสม หอมหวล

พนักงานประจำตึก

นาย อนิรุจน์ ประเสริฐฤทธิ์

พนักงานบริการ

นาง ประภาพร บุญแจ้ง

พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มพัฒนาองค์กร
นางสาว กนกกุล อายุเจริญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวกมลชนก สุขอนันต์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธนาพร ทองสิม

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มยุทธศาสตร์
นาย โกวิทย์ บุญมีพงศ์

ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวธิติรัตน์ สายแปง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวมุกดาวัลล์ สุขัง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มพัฒนาวิชาการ
พญ.รชนีกร วีระเจริญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาว ธิติรัตน์ สายแปง

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวธนาพร ทองสิม

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย
นายโกวิทย์ บุญมีพงศ์

หัวหน้ากลุ่มภาคีเครือข่าย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาว อมราภรณ์ ลาภเหลือ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริพร ซุยรัมย์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาว กมลชนก สุขอนันต์

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอารีพิศ พรหมรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุธนี ยาปัญ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวมุกดาวัลล์ สุขัง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์