ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision)

เป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาระบบบริการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน