กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2566

        ตามประกาศกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 2/2566 โดยงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 2 ตำแหน่ง และได้ดำเนินการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง ไปแล้ว  นั้น

         บัดนี้ การสอบคัดเลือกลูกจ้างโครงการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างในตำแหน่งดังกล่าวตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ