กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

 

  • การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจำปี 2565
  • การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจำปี 2566

       ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

       ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

      ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

       ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

      ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  • ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  • การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

      ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร

      ขั้นตอนที่ 7

  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
  • ผลสำเร็จของการดเนินกิจกรรมตามแผนแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

       กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย จิตอาสา กตัญญู”