กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2566

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประจำปี 2566

       ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะทำงาน

       ขั้นตอนที่ 2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี

      ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์

       ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)

      ขั้นตอนที่ 5 ทบทวน / ปรับปรุง แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

      ขั้นตอนที่ 6 กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร

      ขั้นตอนที่ 7

       กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ “พอเพียง วินัย จิตอาสา กตัญญู”

       ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

---------------------------------------