กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

 

   กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิแรตและบุหรี่ซิการ์ที่จะขายในราชอาณาจักรที่มีส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กำหนด รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC)

ทั้งนี้  สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2566  ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้  :

 enlightenedเลือกแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย <----คลิก

 enlightenedเลือกแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางGoogle Forms <----คลิก

yes ศึกษารายละเอียดร่างกฎกระทรวงฯ  <----คลิก