กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ....

 

   กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งและการออกใบรับรอง และอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบประเภทบุหรี่ซิแรตและบุหรี่ซิการ์ที่จะขายในราชอาณาจักรที่มีส่วนประกอบและสารที่เกิดจากการเผาไหม้ของส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ยาสูบตามที่กำหนด รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WHO-FCTC)

 enlightenedสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น <----คลิก

 enlightenedรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจากการออกกฎหมาย <----คลิก