กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
Responsive image

ภาพคำเตือนบุหรี่ซิกาแรต

ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสามารถขอรับต้นแบบฉลากรูปภาพ ข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตและช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ และฉลากแสดงข้อความเกี่ยวกับพิษภัยและอันตรายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2564 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. กรณีรับเอง สามารถติดต่อได้ที่ : กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาคาร 11 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร. 0-2590-3852

  2. ขอรับผ่านระบบเครือข่ายอิเตอร์เน็ต สามารถดาวน์โหลดเอกสารคำขอรับต้นแบบได้ ที่นี่