Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับประชาชน > รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19
id รายงาน
922 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 ธันวาคม 2564
919 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564
916 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
913 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
910 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
907 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
904 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
901 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
898 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
895 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
891 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
888 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
885 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
880 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
877 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
874 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
871 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
867 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564
864 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
861 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
858 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
851 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
848 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
843 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
840 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564
837 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564
833 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
829 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
826 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
822 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
819 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
816 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 31 ตุลาคม 2564
812 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2564
809 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2564
802 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564
796 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 27 ตุลาคม 2564
793 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2564
790 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2564
787 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2564
784 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 23 ตุลาคม 2564
781 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564
778 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2564
775 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564
772 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 ตุลาคม 2564
769 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 ตุลาคม 2564
766 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 ตุลาคม 2564
764 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
761 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 ตุลาคม 2664
758 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2664
755 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2564
752 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2564
749 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2564
746 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2564
743 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564
739 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 ตุลาคม 2564
736 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 ตุลาคม 2564
733 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 ตุลาคม 2564
730 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 ตุลาคม 2564
729 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 กันยายน 2564
726 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 กันยายน 2564
723 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 กันยายน 2564
709 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 20 กันยายน 2564
706 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 19 กันยายน 2664
703 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2664
698 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 กันยายน 2564
695 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 กันยายน 2564
691 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 15 กันยายน 2564
688 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 กันยายน 2564
685 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 กันยายน 2564
682 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 กันยายน 2664
679 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 กันยายน 2664
676 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 กันยายน 2564
673 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 กันยายน 2564
667 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 กันยายน 2564
655 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2664
652 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 6 กันยายน 2564
649 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 กันยายน 2564
646 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 กันยายน 2564
643 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 3 กันยายน 2664
640 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2664
637 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2564
629 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2564
626 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2664
623 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2664
620 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2664
612 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 สิงหาคม 2564
609 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
606 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 สิงหาคม 2564
603 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 สิงหาคม 2564
600 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 สิงหาคม 2564
594 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 สิงหาคม 2564
591 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 สิงหาคม 2564
588 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 สิงหาคม 2564
584 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 สิงหาคม 2564
581 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2664
578 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2664
574 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2664
566 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 สิงหาคม 2564
565 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2664
560 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2664
551 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 สิงหาคม 2564
548 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 สิงหาคม 2564
545 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 สิงหาคม 2564
543 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 สิงหาคม 2564
540 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 สิงหาคม 2564
537 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 สิงหาคม 2564
533 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 สิงหาคม 2564
530 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 สิงหาคม 2564
527 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 สิงหาคม 2564
524 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 สิงหาคม 2564
521 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
518 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
515 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
512 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564
509 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
506 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 กรกฎาคม 2564
503 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
500 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 กรกฎาคม 2564
497 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564
494 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
491 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
487 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
484 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564
481 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
478 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 กรกฎาคม 2564
475 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
470 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
469 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
466 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
463 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
460 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 กรกฎาคม 2564
457 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 กรกฎาคม 2564
454 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
451 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 กรกฎาคม 2564
448 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
445 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 กรกกฎาคม 2564
442 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
437 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
436 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
433 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
430 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
427 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 มิถุนายน 2564
422 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 มิถุนายน 2564
421 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 มิถุนายน 2564
415 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 มิถุนายน 2564
412 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 มิถุนายน 2564
409 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 มิถุนายน 2564
406 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 มิถุนายน 2564
403 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 มิถุนายน 2564
400 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 มิถุนายน 2564
397 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 มิถุนายน 2564
394 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 มิถุนายน 2564
391 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 มิถุนายน 2564
388 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 มิถุนายน 2564
384 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 มิถุนายน 2564
381 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
378 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 มิถุนายน 2564
375 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 มิถุนายน 2564
372 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 มิถุนายน 2564
369 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 มมิถุนายน 2564
366 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 มิถุนายน 2564
363 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 มิถุนายน 2564
360 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 มิถุนายน 2564
355 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 มิถุนายน 2564
352 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 มิถุนายน 2564
351 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 มิถุนายน 2564
345 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 มิถุนายน 2564
342 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 มิถุนายน 2564
339 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 มิถุนายน 2564
335 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 มิถุนายน 2564
333 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 มิถุนายน 2564
327 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
324 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
321 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
318 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
311 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
298 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
296 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
284 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
280 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 พฤษภาคม 2564
279 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 พฤษภาคม 2564
274 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
272 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
266 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
260 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
255 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
252 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
249 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 พฤษภาคม 2564
246 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
242 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564
241 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
233 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
230 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564
227 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 พฤษภาคม 2564
224 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 พฤษภาคม 2564
213 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564
212 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564
211 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
210 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
77 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
75 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 พฤษภาคม 2564
74 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
73 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 เมษายน 2564
72 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 เมษายน 2564
71 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 เมษายน 2564
70 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 เมษายน 2564
69 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 เมษายน 2564
68 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 เมษายน 2564
67 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 เมษายน 2564
66 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 เมษายน 2564
65 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 เมษายน 2564
64 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 เมษายน 2564
63 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 เมษายน 2564
62 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 เมษายน 2564
61 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 เมษายน 2564
60 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 เมษายน 2564
59 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 เมษายน 2564
58 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 15 เมษายน 2564
57 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 14 เมษายน 2564
56 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 13 เมษายน 2564
55 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 12 เมษายน 2564
54 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 11 เมษายน 2564
53 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 10 เมษายน 2564
52 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 9 เมษายน 2564
51 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 8 เมษายน 2564
50 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 7 เมษายน 2564
49 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 6 เมษายน 2564
48 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 5 เมษายน 2564
47 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 4 เมษายน 2564
46 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 3 เมษายน 2564
45 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 2 เมษายน 2564
44 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 1 เมษายน 2564
43 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 31 มีนาคม 2564
42 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 30 มีนาคม 2564
41 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 29 มีนาคม 2564
40 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 28 มีนาคม 2564
39 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 27 มีนาคม 2564
38 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 26 มีนาคม 2564
37 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 25 มีนาคม 2564
36 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 24 มีนาคม 2564
35 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 มีนาคม 2564
34 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 มีนาคม 2564
33 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 มีนาคม 2564
32 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 20 มีนาคม 2564
31 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 19 มีนาคม 2564
30 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 18 มีนาคม 2564
29 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 17 มีนาคม 2564
28 รายงานความก้าวหน้าการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 16 มีนาคม 2564