Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > แนวทางการดำเนินงานและการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด 19


แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19

ใบเเทรก-เเนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนโควิด 19