Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > แนวทางการดำเนินงานและการให้บริการการฉีดวัคซีนโควิด 19


แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19

แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้น สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565)
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ฉบับวันที่ 28 มกราคม 2565)
ใบเเทรก-เเนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer)
แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2

แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์หลังการได้รับวัคซีนโควิด 19