Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > หนังสือราชการ / ข้อส่ังการ


หนังสือราชการ / ข้อส่ังการ

สธ 0410.12-3199 เรียน ผู้ว่าราชการ กทม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)
สธ 0410.12-709 เรียน นพ.สสจ ทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)
สธ 0410.12-712 เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)
สธ 0410.12-2869 เรียน ผอ.สคร ผอ.สปคม เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 กันยายน 2565)
สธ0410.12-2867 เรียน ผู้ว่า กทม. เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น 5-11 ปี (กทม) (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565)
สธ0410.12-ว2576 เรียน ผอ. สคร 1-12 เเละ ผอ.สปคม เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น 5-11 ปี (สคร) (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565)
สธ 0410.12-ว 2306 เรียน ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เรื่อง คำเเนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
สธ 0410.12-ว 515 เรืยน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง คำเเนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
สธ 0410.12-ว 1992 เรียน ผอ.สคร และ ผอ.สปคม เรื่อง คำเเนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)
สธ 0410.12/1711 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเร่งรัดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-15 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565)
สธ 0410.12/ว382 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การเร่งรัดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-15 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565)
สธ 0410.12/1139 เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเร่งรัดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-15 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565)
สธ 0410.12/ว1383 เรียน ผอ. สคร ที่ 1-12 เเละ สปคม เรื่อง การเร่งรัดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-15 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565)
สธ 0410.12/ว 334 เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด 19 กรณีนอกสูตร (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 26 เมษายน 2565)
สธ 0410.12/1470 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสูตร (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 26 เมษายน 2565)
สธ 0410.12/ว333 เรียน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสูตร (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 26 เมษายน 2565)
สธ 0410.12/ว1177 เรียน ผอ.สคร 1-12 และ ผอ.สปคม. เรื่อง การพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสูตร (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 26 เมษายน 2565)
สธ 0410.7-ว 399 เรียน ประธาน คกก. โรคติดต่อจังหวัด เรื่อง ขอเเจ้งเเนวทางการให้วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2565)
สธ 0410.7-1728 เรียน ประธาน คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอเเจ้งเเนวทางการให้วัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส สำหรับนักเรียนนักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2565)
สธ 0410.12/ว256 เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง คำเเนะนำการให้ววัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565)
สธ 0410.12/1131 เรียน ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เรื่อง คำเเนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565)
สธ 0410.12/ว935 เรียน ผอ.สคร 1-12 เเละ ผอ.สปคม เรื่อง คำเเนะนำให้วัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 25 มีนาคม 2565)
สธ 0410.12-929 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม 2565 และสำรวจความต้องการวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) ในเดือนเมษายน 2565 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565)
สธ 0410.12/ว209 เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม 2565 และสำรวจความต้องการวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) ในเดือนเมษายน 2565 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565)
สธ 0410.12/ว212 เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม 2565 และสำรวจความต้องการวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) ในเดือนเมษายน 2565 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565)
สธ 0410.12/ว747 เรียน ผอ.สครที่ 1-12 และ ผอ.สปคม เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม 2565 และสำรวจความต้องการวัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) ในเดือนเมษายน 2565 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565)
สธ 0410.7-860 เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-17 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)
สธ 0410.7/ว 198 เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ 5-17 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565)
สธ 0410.7/560 เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เรื่อง เเนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565)
สธ 0410.7/ว 141 เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง เเนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้มสูตรสำหรับเด็ก) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565)
สธ 0410.12 -ว1 เรียน นายเเพท์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นที่ 4 เเละการให้วัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 5 มกราคม 2565)
สธ 0410.12 -7 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นที่ 4 เเละการให้วัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 5 มกราคม 2565)
สธ 0410.12-5270 เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอความร่วมมือในการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 5 มกราคม 2565)
สธ 0410.12/5107 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนจากต่างประเทศที่เป็นวัคซีนที่ยังไม่มีการใช้ในประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564)
สธ 0410.12/ว1018 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนจากต่างประเทศที่เป็นวัคซีนที่ยังไม่มีการใช้ในประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564)
สธ 0410.12/ว 1019 เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1-13 เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนจากต่างประเทศที่เป็นวัคซีนที่ยังไม่มีการใช้ในประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564)
สธ 0410.12/ว 3309 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และ สถาบันป้องกันควบคุมโรค เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 และกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนจากต่างประเทศที่เป็นวัคซีนที่ยังไม่มีการใช้ในประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20
สธ 0410.12/4946 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564)
สธ 0410.12/ว976 เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง การเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564)
สธ 0410.12/ว 3184 เรียน ผอ.สคร ผอ.สปคม เรื่อง การเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2564)
สธ 0410.12/4732 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564)
สธ 0410.12/ว922 เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564)
สธ 0410.7/4201 เรียน ประธาน คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)
สธ 0410.7/ว1328 เรียน ประธาน คกก.โรคติดต่อจังหวัด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)
สธ 0410.12/4262 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (Booster dose) ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
สธ 0410.12/ว 791 เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (Booster dose) ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
สธ 0410.12/ว823 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ให้กับเด็กชายอายุ 12 ปี ถึงต่ำกว่า 16 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)
สธ 0410.12/ว824 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ให้กับเด็กชายอายุ 12 ปี ถึงต่ำกว่า 16 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)
สธ 0410.12/ว825 เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรางสาธารณสุข /สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 1-13 เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ให้กับเด็กชายอายุ 12 ปี ถึงต่ำกว่า 16 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)
สธ 0410.7/ว 1107 เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/ว 1107 เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/4296 เรียน ประธานกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/ว 1106 เรียน ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/ว 1108 เรียน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1-13 เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 041พี่หนู 0.7/ว 1108 เรียน อธิบดีกรมอนามัย เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/ว 1108 เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-13 เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/ว 1108 เรียน ผู้หน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 630 (รพ.) เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Pfizer เข็มที่ 2 และเข็มที่ 1 เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 632 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Pfizer เข็มที่ 2 และเข็มที่ 1 เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 631 ผู้ตรวจ เรื่อง ขอเเจ้งการนำส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Pfizer เข็มที่ 3 เเละเข็มที่ 1 เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 633 (รพ.) เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดช่วงระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 636 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดช่วงระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ. 0410.3/3399 เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดช่วงระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/3400 เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดช่วงระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 635 เรื่อง ขอเเจ้งการนำส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดช่วงระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 628 เรื่อง ขอส่งเเผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เดือนกันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.12- 3701 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์คงเหลือ และเร่งรัดการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์สำหรับชาวต่างชาติ และนักเรียน/นักศึกษา ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564)
สธ 0410.12/ 3700 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์คงเหลือ และเร่งรัดการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์สำหรับชาวต่างชาติ และนักเรียน/นักศึกษา ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564)
สธ 0410.12/ ว 985 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์คงเหลือ และเร่งรัดการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์สำหรับชาวต่างชาติ และนักเรียน/นักศึกษา ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564)
สธ 0410.7/3692 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 มากกว่า 3 เข็ม (ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564)
สธ 0410.7/ว 979 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 มากกว่า 3 เข็ม (ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564)
สธ 0410.3-5080 เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -5 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564)
สธ 0410.3-ว 602 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca เเละ Sinovac สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -5 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564)
สธ 0410.3-2047 เรื่อง ขอเเจ้งการนำส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca เเละ Sinovac สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -5 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564)
สธ 0410.7/ว 926 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบเเละบริหารจัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ให้กับบุคลากรทางการเเพทย์เเละสาธารณสุขด่านหน้า ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564)
สธ 0410.7/ว925 เรื่อง ขอให้เคร่งครัดตามเกณฑ์การให้วัคซีนโควิด 19 Pfizer สำหรับให้บริการเเก่กลุ่มเป้าหมาย (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564)
สธ 0410.7/3563 เรื่อง ขอให้เคร่งครัดตามเกณฑ์การให้วัคซีนโควิด 19 Pfizer สำหรับให้บริการเเก่กลุ่มเป้าหมาย (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564)
สธ 0410.3-ว556 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโครานา Pfizer รอบกลางเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564)
สธ 0410.3-ว554 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือนำส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโครานา Pfizer รอบกลางเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564)
สธ 0410.3-2990 เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครานา Pfizer รอบเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทย (ประกาสล่าสุด ณ วันที 15 สิงหาคม 2564)
สธ 0410.3-ว544 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครานา Pfizer รอบเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทย (ประกาสล่าสุด ณ วันที 15 สิงหาคม 2564)
สธ 0410.3-ว543 เรื่อง ขอเเจ้งการนำส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครานา Pfizer รอบเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทย (ประกาสล่าสุด ณ วันที 15 สิงหาคม 2564)
สธ 0410.7/ว 391 เรื่อง ขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผน และขอส่งแนวทางปฏิบัติสำหรับอาการไม่พึ่งประสงค์หลังการได้รับวัคซีน (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564)
สธ 0410.7/1678 เรื่อง ขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผน และขอส่งแนวทางปฏิบัติสำหรับอาการไม่พึ่งประสงค์หลังการได้รับวัคซีน (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564)
สธ 0410.7/ ว543 เรื่อง ขอเเจ้งเเนวทางให้บริการวัคซีนโควิด 19 เเบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 19 พ.ค. 2564)
สธ 0410.7/2099 เรื่อง ขอเเจ้งเเนวทางให้บริการวัคซีนโควิด 19 เเบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 19 พ.ค. 2564)
สธ 0410.7/2098 เรื่อง ขอเเจ้งเเนวทางให้บริการวัคซีนโควิด 19 เเบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 19 พ.ค. 2564)
สธ 0410.12/ว 532 เรื่อง ขอส่งเเผนการจัดสรรควัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เดือนสิงหาคม 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 10 ส.ค. 2564)