Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > หนังสือราชการ / ข้อส่ังการ


หนังสือราชการ / ข้อส่ังการ

สธ 0410.12/4732 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564)
สธ 0410.12/ว922 เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564)
สธ 0410.7/4201 เรียน ประธาน คกก.โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)
สธ 0410.7/ว1328 เรียน ประธาน คกก.โรคติดต่อจังหวัด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เดือน พฤศจิกายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)
สธ 0410.12/4262 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (Booster dose) ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
สธ 0410.12/ว 791 เรียน นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง แนวทางฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น (Booster dose) ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564
สธ 0410.12/ว823 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ให้กับเด็กชายอายุ 12 ปี ถึงต่ำกว่า 16 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)
สธ 0410.12/ว824 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ให้กับเด็กชายอายุ 12 ปี ถึงต่ำกว่า 16 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)
สธ 0410.12/ว825 เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรางสาธารณสุข /สาธารณสุขนิเทศก์ เขต 1-13 เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2 ให้กับเด็กชายอายุ 12 ปี ถึงต่ำกว่า 16 ปี (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564)
สธ 0410.7/ว 1107 เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/ว 1107 เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/4296 เรียน ประธานกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/ว 1106 เรียน ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/ว 1108 เรียน สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1-13 เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 041พี่หนู 0.7/ว 1108 เรียน อธิบดีกรมอนามัย เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/ว 1108 เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-13 เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.7/ว 1108 เรียน ผู้หน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอเเจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน-นักศึกษา 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 21 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 630 (รพ.) เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Pfizer เข็มที่ 2 และเข็มที่ 1 เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 632 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Pfizer เข็มที่ 2 และเข็มที่ 1 เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 631 ผู้ตรวจ เรื่อง ขอเเจ้งการนำส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Pfizer เข็มที่ 3 เเละเข็มที่ 1 เพิ่มเติม สำหรับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 633 (รพ.) เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดช่วงระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 636 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดช่วงระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ. 0410.3/3399 เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดช่วงระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/3400 เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดช่วงระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 635 เรื่อง ขอเเจ้งการนำส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดช่วงระหว่างวันที่ 6-12 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.3/ว 628 เรื่อง ขอส่งเเผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เดือนกันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)
สธ 0410.12- 3701 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์คงเหลือ และเร่งรัดการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์สำหรับชาวต่างชาติ และนักเรียน/นักศึกษา ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564)
สธ 0410.12/ 3700 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์คงเหลือ และเร่งรัดการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์สำหรับชาวต่างชาติ และนักเรียน/นักศึกษา ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564)
สธ 0410.12/ ว 985 เรื่อง ขอแจ้งแนวทางบริหารจัดการวัคซีนไฟเซอร์คงเหลือ และเร่งรัดการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์สำหรับชาวต่างชาติ และนักเรียน/นักศึกษา ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564)
สธ 0410.7/3692 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 มากกว่า 3 เข็ม (ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564)
สธ 0410.7/ว 979 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบกรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 มากกว่า 3 เข็ม (ประกาศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 2564)
สธ 0410.3-5080 เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -5 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564)
สธ 0410.3-ว 602 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca เเละ Sinovac สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -5 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564)
สธ 0410.3-2047 เรื่อง ขอเเจ้งการนำส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 AstraZeneca เเละ Sinovac สำหรับการฉีดในช่วงระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม -5 กันยายน 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 27 ส.ค. 2564)
สธ 0410.7/ว 926 เรื่อง ขอให้ดำเนินการตรวจสอบเเละบริหารจัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น Pfizer ให้กับบุคลากรทางการเเพทย์เเละสาธารณสุขด่านหน้า ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564)
สธ 0410.7/ว925 เรื่อง ขอให้เคร่งครัดตามเกณฑ์การให้วัคซีนโควิด 19 Pfizer สำหรับให้บริการเเก่กลุ่มเป้าหมาย (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564)
สธ 0410.7/3563 เรื่อง ขอให้เคร่งครัดตามเกณฑ์การให้วัคซีนโควิด 19 Pfizer สำหรับให้บริการเเก่กลุ่มเป้าหมาย (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 23 ส.ค. 2564)
สธ 0410.3-ว556 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโครานา Pfizer รอบกลางเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564)
สธ 0410.3-ว554 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือนำส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโครานา Pfizer รอบกลางเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564)
สธ 0410.3-2990 เรื่อง ขอจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครานา Pfizer รอบเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทย (ประกาสล่าสุด ณ วันที 15 สิงหาคม 2564)
สธ 0410.3-ว544 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครานา Pfizer รอบเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทย (ประกาสล่าสุด ณ วันที 15 สิงหาคม 2564)
สธ 0410.3-ว543 เรื่อง ขอเเจ้งการนำส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครานา Pfizer รอบเดือนสิงหาคม 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทย (ประกาสล่าสุด ณ วันที 15 สิงหาคม 2564)
สธ 0410.7/ว 391 เรื่อง ขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผน และขอส่งแนวทางปฏิบัติสำหรับอาการไม่พึ่งประสงค์หลังการได้รับวัคซีน (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564)
สธ 0410.7/1678 เรื่อง ขอให้ดำเนินการฉีดวัคซีนตามแผน และขอส่งแนวทางปฏิบัติสำหรับอาการไม่พึ่งประสงค์หลังการได้รับวัคซีน (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 26 เม.ย. 2564)
สธ 0410.7/ ว543 เรื่อง ขอเเจ้งเเนวทางให้บริการวัคซีนโควิด 19 เเบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 19 พ.ค. 2564)
สธ 0410.7/2099 เรื่อง ขอเเจ้งเเนวทางให้บริการวัคซีนโควิด 19 เเบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 19 พ.ค. 2564)
สธ 0410.7/2098 เรื่อง ขอเเจ้งเเนวทางให้บริการวัคซีนโควิด 19 เเบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 19 พ.ค. 2564)
สธ 0410.12/ว 532 เรื่อง ขอส่งเเผนการจัดสรรควัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เดือนสิงหาคม 2564 (ประกาศล่าสุด ณ วันที่ 10 ส.ค. 2564)