Call Center 1422 | สำหรับเจ้าหน้าที่

วัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ > เอกสารการประชุม / อบรม


เอกสารการประชุม / อบรม

LAAB in Dialysis patient
การบริหารจัดการ Long acting antibody (LAAB) ในกลุ่มเป้าหมาย และการติดตามอาการไม่พึ่งประสงค์ในกลุ่มเป้าหมาย โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก
เเนวทางการใช้ Long acting antibody (LAAB) ในกลุ่มเป้าหมาย โดย นพ. วิชาญ ปาวัน
id
ชื่อการประชุม
ไฟล์เอกสาร
1508

LAAB in Dialysis patient

(อัพเดท ณ วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565)

1507

การบริหารจัดการ Long acting antibody (LAAB) ในกลุ่มเป้าหมาย และการติดตามอาการไม่พึ่งประสงค์ในกลุ่มเป้าหมาย โดย นพ.สุเทพ เพชรมาก

(อัพเดท ณ วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565)

1506

เเนวทางการใช้ Long acting antibody (LAAB) ในกลุ่มเป้าหมาย โดย นพ. วิชาญ ปาวัน

(อัพเดท ณ วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565)

290

แนวทางการรับมืออาการไม่พึงประสงค์ทางระบบประสาทภายหลังการได้รับวัคซีนโควิด 19 วันที่ 23 เมษายน 2564

(อัพเดท ณ วันจันทร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2564)

283

การประชุมชี้เเจ้งการบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด สำหรับประชาชน  วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

(อัพเดท ณ วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2564)