กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  •       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

               - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2565

ประเภทข้าราชการ   ประเภทพนักงานราชการ
/พนักงานกระทรวง/ลูกจ้างประจำ   

นายธนะวรรธน์  รัตนวิทูรย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุรัตน์  อุบลฉาย 
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์