กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

การส่งตัวอย่างสิ่งแวดล้อมชีวภาพ

ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

 

 

 

 
 
แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ  

 

 

            .....
ชั้น 4 อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ซอยโรงพยาบาลศรีธัญญา ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-9687633 โทรสาร 02-9687631
  ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง
ที่อยู่ เลขที่ 18 ถนนเคหะชุมชน 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150