กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม

ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

รองผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ดร.นลินี ศรีพวง

รองผู้อำนวยการ

นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายณัฐพงศ์ แหละหมัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายกมล จันทรา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

พญ.อุบลพรรณ วีระโจง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวจิรมล กลั่นสอน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายจักรพงศ์ อาชววาณิชกุล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวกันยารัตน์ มูลทองจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวชัชญาภัค เป็งดอย

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสุดเปรียบ จันทรวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางเบ็ญจวรรณ กุมภาพันธ์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางวิภา คงมีแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายรัติกรณ์ สาธุการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวจันทร์ธณา ปัตเมฆ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา บุญรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวิทวัส นิลขันธ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายตฤณวิชช์ หมั่นบรรจง

พนักงานพัสดุ ส.3

นายสำเริง ระหัสทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ส.3

นายบรรจง เอี่ยมเพ็ชร

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.๒

นางสุดารัตน์ พินเดช

นักจัดการงานทั่วไป

นายอัศวิน กลิ่นสอนแทน

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวภาวิณี ปี่แก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวสุวรินทร์ ลมเชย

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธัญชนก พรมโสภา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกานต์พิชชา แสนสุธา

นักจัดการงานทั่วไป

นายสามารถ ฉลาดดี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกวิสรา สว่างศรี

นิติกร

นายสุกฤษฎิ์ ระหัสทอง

พนักงานขับรถยนต์

นายสมโภช พาลาภ

พนักงานขับรถยนต์

นายนายจตุรงค์ พุทวงศ์

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม
นางสาวจุไรรัตน์ ศรีมณี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายธนะวรรธน์ รัตนวิทูรย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชวณ ลิ้มสุคนธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางรัชดาภรณ์ พูดเพราะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายศิริพงษ์ โคตรบรรเทา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายทศพล เธียรวิภาสวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฐพล ประทีปเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวดี ประสิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสโรชา สงวนปรางค์

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มยุทธศาสตร์
นางสาวอังคณา เมธากุล

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนลินทิพย์ ชูโชติแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวพิมพ์ขวัญ เกตุแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางตะวันรัตน์ เพชรชูช่วย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวประกายแก้ว ยอดพรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางวชิราภรณ์ วิริยะสัมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มพัฒนามาตรการ
นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย

หัวหน้างานอาชีวอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวภัทรินทร์ คณะมี

หัวหน้างานเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปริฉัตร พูลช่วย

หัวหน้างานสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศันศนีย์ ผลประเสริฐ

หัวหน้างานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวประไพพรรณ นำพันธุ์วิวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชไมพร ชารี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายประหยัด เคนโยธา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายกฤษฎา โพธิดารา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวทิตย์ติยา มั่งมี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขวัญนภา อุทัยทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายคณิน อิ่มเขียน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริประภา กอแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร วรวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจันจิรา ชินศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิณจัณฑา ศรีวิชา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิชญ์ชฎาภาญ์ อุดมรักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุนันท์ นาคกร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรวดี ขาวจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงลัดดาวัลย์ ไชยวงษ์วัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.ตรีรยา ศาลางาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธิดารัตน์ คำแหงพล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายคณาวุฒิ มีชัยสกุล

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางสาวกิตติยา ฝ้ายเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวญาณิศา อ่อนเกตุ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวสุภัชชา เกิดยินดี

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพัทธ์ธีรา บุญคำ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มกฎหมาย
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

นางสาวปณัสต์ดา ทองคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปิ่นเจ้า ทันศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิจิตรา สีสุวรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพิสชา เทอดตระกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกุสุมา กอปรกิจงาม

นิติกร

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
นายสาธิต นามวิชา

หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวสุธาทิพย์ บูรณสถิตนนท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายธรณพงศ์ จันทรวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวประภาศรี สามใจ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายบวร มิตรมาก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิรงรอง กาญจนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจริยา ผาทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทัศภรณ์ ผูกจิตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจตุพร แต่งเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรนุช ศรีหะดม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุรัตน์ อุบลฉาย

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
นางสาวพัชร์พิดา ศิริพงศ์โภคิน

ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิง ทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา

นางสาวเนตรนภา ฉิ่งกิตติ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวสุธนี ยาปัญ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางภัทรกร ประกายพฤกษ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวชลณิกานต์ สายแก้ว

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นายสรสมรรถ บุญทวีวุฒิ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวกวิสรา อนันตคุณูปกร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางวรรณา โบราณินทร์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางสาวภคินี ศรีละออง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวทิวาพร สาริพร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวชวัลนาฏ ชูจิตร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวผการัตน์ รักษ์ย่อง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวประชานาถ อินพรม

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิกา พระสัมพันธ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์นิภา สงเคราะห์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวนุสรา เปรมจิตร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวธนัญญา สุทธิประภา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวชิดชนก ฤทธิ์คำรพ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายประสงค์ ประกอบผล

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวทิพาพร พูนขำ

นักจัดการงานทั่วไป

นายชุมพร วงษ์ไพบูลย์

พนังงานวิทยาศาสตร์

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง
นายณัฐพงศ์ แหละหมัน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

นางสาวณราวดี ชินราช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายธนู ทองคำสุก

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นายชยาพล จงเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑารัตน์ ช่างสลัก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรณี อรุณจรัส

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวธันย์ชนก นาแหลม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งนภา อาศรัยราษฎร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวรติกร การย์บรรจบ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวมัชฌิมา จันทราช

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางชวิศา พลตรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพัชรี สุธาอัด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิรนพร บุญอุ้ย

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางมนตรี นาคขำ

พนักงานบริการ

นางพะวง นาคขำ

พนักงานบริการ

นายชัดพงศ์ วันเพ็ญ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นายศุภสวัสดิ์ ต้นกันยา

พนักงานขับรถยนต์