กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

รองผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรพันธ์ อันติมานนท์

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี

รองผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นายณัฐพงศ์ แหละหมัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวอังคณา เมธากุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ที่ปรึกษา
ดร.นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์

นักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ดร.นลินี ศรีพวง

นักวิชาการด้านงานวิชาการและงานต่างประเทศ

กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวจิรมล กลั่นสอน

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นายจักรพงศ์ อาชววาณิชกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวพิชามญชุ์ คำโม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางวิภา คงมีแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจันทร์ธณา ปัตเมฆ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา บุญรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวิทวัส นิลขันธ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายสุรัตน์ อุบลฉาย

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายตฤณวิชช์ หมั่นบรรจง

พนักงานพัสดุ ส.3

นายบรรจง เอี่ยมเพ็ชร

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.2

นางสุดารัตน์ พินเดช

นักจัดการงานทั่วไป

นายอัศวิน กลิ่นสอนแทน

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวสุภาวดี ประสิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวธัญชนก พรมโสภา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวจารุณี ทองลอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสลักจิต ดวงลาปา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวแพรวลักษณ์ นิลผาย

นักจัดการงานทั่วไป

นายสามารถ ฉลาดดี

นักจัดการงานทั่วไป

นายอนิรุจน์ ประเสริฐฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวพรพิรุณ หรุ่นนุพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกรกนก รุ่งหิรัญ

นักจัดการงานทั่วไป

นางเบ็ญจวรรณ กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายณัฐพงศ์ พิทักษ์เสรีสกุล

พนักงานขับรถยนต์

นายนายเชตุพล รอดเทศ

พนักงานขับรถยนต์

นางสาวชนัญชิดา ตินตะชาติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายณัชพล สุขสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายธนะวรรธน์ รัตนวิทูรย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณราวดี ชินราช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวชวณ ลิ้มสุคนธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายทศพล เธียรวิภาสวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.ตรีรยา ศาลางาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรอุมา กาฬหว้า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกุลริศา กันทะมัง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิภาดา เสนานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฐชนน หวลอาลัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุจินดา ศิริยั่งยืนสกุล

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวนลินทิพย์ ชูโชติแก้ว

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวภัทราพร สุวพิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา สุมูลเวช

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุนิษา เชื้อทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศุภลักษณ์ เกิดมั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางวชิราภรณ์ วิริยะสัมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสโรชา สงวนปรางค์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวภัทรานิษฐ์ สายเนตร

นักทรัพยากรบุคล

นายกษิดิศ พนอนุอุดมสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวปานน้ำทิพย์ มานะจิตต์

นักวิชาการสถิติ

นางสาวธัญญารัตน์ ทองคำ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มอาชีวอนามัย
นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอาชีวอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจุไรรัตน์ ศรีมณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชไมพร ชารี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอมราภรณ์ ลาภเหลือ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวขวัญนภา อุทัยทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายศิริพงษ์ โคตรบรรเทา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร วรวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพศิกา นนท์ลือชา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติติการ

กลุ่มกฎหมาย
นายสาธิต นามวิชา

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวประไพพรรณ นำพันธุ์วิวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปณัสต์ดา ทองคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางจตุพร บุนนาค

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนุชนาถ เฉิดฉายเกียรติ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายพงศธร นาดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิจิตรา สีสุวรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นายธนพล วรสิษฐ์

นิติกร

นางสาววิจิตรา สัมพะวงค์

นิติกร

นายศิวัจน์ เนติอัศราพัชญ์

นิติกร

กลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
นางสาวสุธาทิพย์ บูรณสถิตนนท์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายรวินันท์ โสมา

นายแพทย์ชำนาญการ

นายบวร มิตรมาก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจันจิรา ชินศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายคณิน อิ่มเขียน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทัศภรณ์ ผูกจิตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรนุช ศรีหะดม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายปิยพร ทางดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุนันท์ นาคกร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธิดารัตน์ คำแหงพล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงลัดดาวัลย์ ไชยวงษ์วัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวประกายแก้ว ยอดพรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธีรยุทธ ชูพุทธพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอาฮามะลูกี ปูเยาะ

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม
นางสาวภัทรินทร์ คณะมี

หัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายประหยัด เคนโยธา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

พญ.อุบลพรรณ วีระโจง

นายแพทย์ชำนาญการ

นางสาววิรงรอง กาญจนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ ประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจงรัก บ่อทรัพย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธนาพร ทองสิม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายชยธร อินเรือน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางศิริภัทร เงินเนตร์ วีระศิลป์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายดรุณาณัติ พูลสวัสดิ์

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและความรอบรู้สุขภาพ
นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและความรอบรู้สุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปริฉัตร พูลช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวพิชญ์ชฎาภาญ์ อุดมรักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิณจัณฑา ศรีวิชา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรวดี ขาวจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายโชคณภัค สว่างวงศ์

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

นางสาววิลาสินี สถิตนิลรัตน์

นักวิชาการเผยแพร่

ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
นางสาวพัชร์พิดา ศิริพงศ์โภคิน

ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิง ทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นางสาวเนตรนภา ฉิ่งกิตติ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางภัทรกร ประกายพฤษ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวชลณิกานต์ สายแก้ว

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวกวิสรา อนันตคุณูปกร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวภัคจิรา ริมดุสิต

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นายสรสมรรถ บุญทวีวุฒิ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวทิวาพร สาริพร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวชวัลนาฏ ชูจิตร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิกา พระสัมพันธ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวผการัตน์ รักษ์ย่อง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์นิภา สงเคราะห์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวภคินี ศรีละออง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวเมตตวรรณ จ่าภา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นายชนะชน เทียมศิริ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางวรรณา โบราณินทร์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางสาวธนัญญา สุทธิประภา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายชินดนัย ต่ายจันทร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายประสงค์ ประกอบผล

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวทิพาพร พูนขำ

นักจัดการงานทั่วไป

นายชุมพร วงษ์ไพบูลย์

พนังงานวิทยาศาสตร์

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง
นางสาวเกวลี สุนทรมน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายธนู ทองคำสุก

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี อรุณจรัส

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นายชยาพล จงเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑารัตน์ ช่างสลัก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธันย์ชนก นาแหลม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งนภา อาศรัยราษฎร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวรติกร การย์บรรจบ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวมัชฌิมา จันทราช

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นายฉลองวุฒิ บุญประถัม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวชัญญา แพงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางชวิศา พลตรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพัชรี สุธาอัด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิรินพร บุญอุ้ย

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางมนตรี นาคขำ

พนักงานบริการ

นางพะวง นาคขำ

พนักงานบริการ

นางสาวสุนันทา กันทอง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายเกษม ทัพไทย

พนักงานขับรถยนต์

นางอ้อยอัจฉรา วันเพ็ญ

พนักงานประจำตึก