กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม

ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

รองผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอรพันธ์ อันติมานนท์

รองผู้อำนวยการ

นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี

รองผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายหิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายสำเริง สาลีวัฒนพงศ์กุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายณัฐพงศ์ แหละหมัน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ที่ปรึกษา
ดร.นลินี ศรีพวง

นายสุรพล เกาะเรียนอุดม

กลุ่มบริหารทั่วไป
นายกมล จันทรา

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรมล กลั่นสอน

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางวิภา คงมีแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายจักรพงศ์ อาชววาณิชกุล

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสุภาพร ศรีเพ็ญเบ็ญจ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสุดเปรียบ จันทรวงศ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวจันทร์ธณา ปัตเมฆ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุพัตรา บุญรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวิทวัส นิลขันธ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นายตฤณวิชช์ หมั่นบรรจง

พนักงานพัสดุ ส.3

นายสำเริง ระหัสทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ส.3

นายบรรจง เอี่ยมเพ็ชร

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป บ.๒

นางสุดารัตน์ พินเดช

นักจัดการงานทั่วไป

นายอัศวิน กลิ่นสอนแทน

นักวิชาการเผยแพร่

นางสาวสุภาวดี ประสิทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวจารุณี ทองลอง

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวธัญชนก พรมโสภา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวกานต์พิชชา แสนสุธา

นักจัดการงานทั่วไป

นายสามารถ ฉลาดดี

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวพรพิรุณ หรุ่นนุพันธ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกรกนก รุ่งหิรัญ

นักจัดการงานทั่วไป

นางเบ็ญจวรรณ กุมภาพันธ์

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายอนิรุจน์ ประเสริฐฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพงศ์ พิทักษ์เสรีสกุล

พนักงานขับรถยนต์

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายธนะวรรธน์ รัตนวิทูรย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวณราวดี ชินราช

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นายกฤษฎา โพธิดารา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชวณ ลิ้มสุคนธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายศิริพงษ์ โคตรบรรเทา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายทศพล เธียรวิภาสวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุนันท์ นาคกร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรวดี ขาวจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณัฐพล ประทีปเมือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรอุมา กาฬหว้า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุจินดา ศิริยั่งยืนสกุล

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
นางสาวอังคณา เมธากุล

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนลินทิพย์ ชูโชติแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางวชิราภรณ์ วิริยะสัมมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวภัทราพร สุวพิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางตะวันรัตน์ เพชรชูช่วย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวประกายแก้ว ยอดพรม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวนิตยา สุมูลเวช

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสโรชา สงวนปรางค์

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวจันทร์เพ็ญ พูลช่วย

วิชาการสาธารณสุข

กลุ่มอาชีวอนามัยแรงงานในระบบและสื่อสารความเสี่ยง
นางสาวรุ้งประกาย วิฤทธิ์ชัย

หัวหน้ากลุ่มอาชีวอนามัยแรงงานในระบบและสื่อสารความเสี่ยง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวชไมพร ชารี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวอมราภรณ์ ลาภเหลือ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวสุภาพร วรวงศ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวพิชญ์ชฎาภาญ์ อุดมรักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.ตรีรยา ศาลางาม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจิณจัณฑา ศรีวิชา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจริยา ผาทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกมลชนก สุขอนันท์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายโชคนภัค สว่างวงศ์

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

กลุ่มกฎหมายและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการ
นายสาธิต นามวิชา

หัวหน้ากลุ่มกฎหมายและพัฒนาหน่วยปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปริฉัตร พูลช่วย

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวปิ่นเจ้า ทันศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวปณัสต์ดา ทองคำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางจตุพร บุนนาค

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิจิตรา สีสุวรรณ์

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวพิสชา เทอดตระกูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวกุสุมา กอปรกิจงาม

นิติกร

นางสาวประกายเนตร ธงชัย

นิติกร

นายธีรยุทธ ชูพุทธพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
นายโกวิทย์ บุญมีพงศ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุธาทิพย์ บูรณสถิตนนท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายบวร มิตรมาก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศันศนีย์ ผลประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจันจิรา ชินศรี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายคณิน อิ่มเขียน

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวทัศภรณ์ ผูกจิตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวอรนุช ศรีหะดม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธนาพร ทองสิม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภรณ์ทิพย์ จันต๊ะนาเขต

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายสุรัตน์ อุบลฉาย

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

นางสาวกิตติยา ฝ้ายเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข

กลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและแรงงานนอกระบบ
นางสาวภัทรินทร์ คณะมี

รักษการหัวหน้ากลุ่มเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมและแรงงานนอกระบบ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

พญ.อุบลพรรณ วีระโจง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวจุไรรัตน์ ศรีมณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวประไพพรรณ นำพันธุ์วิวัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายประหยัด เคนโยธา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวขวัญนภา อุทัยทอง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาววิรงรอง กาญจนะ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงลัดดาวัลย์ ไชยวงษ์วัฒน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธิดารัตน์ คำแหงพล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวศิริรัตน์ ประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทราภรณ์ พันธุ์วิเศษ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวณัฐฐา งานภคมงคล

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวกุลนาถ เทียมทัศน์

นักจัดการงานทั่วไป

ศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา
นางสาวพัชร์พิดา ศิริพงศ์โภคิน

ผู้อำนวยการศูนย์อ้างอิง ทางห้องปฏิบัติการและพิษวิทยา

นางสาวเนตรนภา ฉิ่งกิตติ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวชลณิกานต์ สายแก้ว

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางภัทรกร ประกายพฤกษ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นายสรสมรรถ บุญทวีวุฒิ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวกวิสรา อนันตคุณูปกร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวภัคจิรา รมดุสิต

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวทิวาพร สาริพร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวชวัลนาฏ ชูจิตร

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิกา พระสัมพันธ์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวผการัตน์ รักษ์ย่อง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวพิมพ์นิภา สงเคราะห์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวภคินี ศรีละออง

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวเมตตวรรณ จ่าภา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางวรรณา โบราณินทร์

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

นางสาวธนัญญา สุทธิประภา

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาวชิดชนก ฤทธิ์คำรพ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

นายประสงค์ ประกอบผล

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวทิพาพร พูนขำ

นักจัดการงานทั่วไป

นายชุมพร วงษ์ไพบูลย์

พนังงานวิทยาศาสตร์

ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง
นางสาวเกวลี สุนทรมน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาวิชาการ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จังหวัดระยอง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

นายธนู ทองคำสุก

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

นางสาวสุพรรณี อรุณจรัส

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นายชยาพล จงเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวจุฑารัตน์ ช่างสลัก

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวธันย์ชนก นาแหลม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายฉลองวุฒิ บุญประถัม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวรุ่งนภา อาศรัยราษฎร์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวรติกร การย์บรรจบ

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวมัชฌิมา จันทราช

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ

นางชวิศา พลตรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพัชรี สุธาอัด

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิรนพร บุญอุ้ย

เจ้าพนักงานพัสดุ

นางมนตรี นาคขำ

พนักงานบริการ

นางพะวง นาคขำ

พนักงานบริการ

นางสาวสุนันทา กันทอง

นักวิชาการสาธารณสุข

นายเกษม ทัพไทย

พนักงานขับรถยนต์

นางอ้อยอัจฉรา วันเพ็ญ

พนักงานประจำตึก