กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

องค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         - กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล ระดับองค์กรคุณธรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
         - อยู่ระหว่างการประเมินองค์กรคุณธรรม

 

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม