กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  •       ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

               - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2567

ประเภทข้าราชการ 

ประเภทพนักงานราชการ
/พนักงานกระทรวง/ลูกจ้างประจำ

นางสาวนลินทิพย์ ชูโชติแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

                                                                     

นางสุดารัตน์ พินเดช
นักจัดการงานทั่วไป