กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566

การดำเนินงานภายใต้นโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ 2566

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

…………………………………………………………………………………………………………..

คำสั่ง ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมควบคุมโรค

คำสั่ง ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

  • คำสั่งกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) กรมควบคุมโรค ระดับหน่วยงาน
  • คำสั่งกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานทีมบริกรข้อมูล (Data Stewards) กรมควบคุมโรค ระดับหน่วยงาน
  • เอกสารแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรมควบคุมโรค(PDPA) 17  หัวข้อ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ กรมควบคุมโรค (E-Learning DDC Academy) ที่เกี่ยวข้อง สำหรับเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค

เอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง