กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมควบคุมโรค 2566