กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมควบคุมโรค

นโยบายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมควบคุมโรค
การดำเนินงานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมควบคุมโรคภาย
ใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คำสั่ง ประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมควบคุมโรค