กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

บทความวิชาการ

บทความวิชาการ
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

ชื่อผลงาน ชื่อผู้เผยแพร่ วันที่เผยแพร่
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในผู้ป่วยผ่านแดน (Cross Border Disease Control) (อวช.2) นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร 16 มีนาคม 2565
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในผู้ป่วยผ่านแดน (Cross Border Disease Control) (อวช.4) นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร 16 มีนาคม 2565
การพัฒนาระบบเปิดข้อมูลโควิด 19 กรมควบคุมโรค
(Open data Covid-19)
ว่าที่ร้อยตรีสถาปัตย์ เด่นดวง 25 สิงหาคม 2565
การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ (Data Catalog) นำไปสู่
การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
นางสาวคุณกัญญ์ศศิ พิมพขันธ์ 28 ธันวาคม 2565