กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image
โครงสร้างองค์กร
ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์

ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค

รองผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค (0 2590 3093)
นางสาวรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มบริหารทั่วไป (0 2590 3093)
นางสาวปาณิสรา เชาว์พ้อง

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวอรสินี ติฉัน

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการพัสดุ

นายกฤษฎา ศรีเปารยะ

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวภัทสรา นาสุรินทร์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวกรวิกา ขำสกุล

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายทศพร แท่นพิทักษ์

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอังสุดา โคตมะณี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวชลิตา โคตะมะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (0 2590 3260)
นายชัยรัตน์ ปรีชากร

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายอัษฎางค์ โชติมัย

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นายวิชิต ลักษณะวิลาศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายนันทพล พุ่มไสว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวกนิษฐ์นาถ นรภัทรพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวอมรรัตน์ พามา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายขวัญชัย จริยาณวัตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จ่าสิบตรีชัยรัฐ เอมะรุจิ

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (0 2590 3928)
นายวรวิทย์ พยุงเกียรติบวร

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.สถาปัตย์ เด่นดวง

รองหนัากลุ่มฯ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ เอกมอญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายชาญวิทย์ อมรสุรินทวงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสันทัด กงแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายสุทธา วัติรางกูล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร (0 2590 3929)
นางสาวรัฐลักษณ์ พิทักษ์จักรพิภพ

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวธัญญาลักษณ์ แสงพิงค์

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวมณฑิรา อรรคทิมากูล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวพรนิชา บุญศิริ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาวระพีพรรณ เสมอใจ

นักวิชาการสาธารณสุข

นายพลภัทร อักษรผอบ

นักทรัพยากรบุคคล

กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการบริหารจัดการสารสนเทศ (0 2590 3926)
นางสาวคุณกัญญ์ศศิ พิมพขันธ์

หัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นางสาวรัญชนา ไหลล้น

รองหัวหน้ากลุ่มฯ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวกรรฤทัย กิตติคุณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายอนุชิต สายศร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศราวุธ ถาต่าย

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวนัทธ์ชนภัทร พรหมณะ

นักวิศวกรข้อมูล

นายอนันทวีป ใจเมา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์