กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image
พันธกิจ

พันธกิจ

  1. พัฒนาการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่างระบบทั้งภายในและภายนอก เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ ทันสมัย และให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ
  2. เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เครือข่าย และอัตรากำลัง อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ได้อย่างมีเสถียรภาพ มั่นคงและยั่งยืน
  3. พัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพมีความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
  4. พัฒนากลไกบริหารจัดการองค์ความรู้ คลังข้อมูล และช่องทางในการสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ ให้มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ
  5. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ