กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

  • กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรคเป็นหน่วยงานที่มุ่งพัฒนา สนับสนุน และให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ค่านิยม

  • กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรคยึดถือค่านิยมร่วมตามกรมควบคุมโรค คือ “MOPH” และ “DIGITAL”

MOPH

M Mastery เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบบนพื้นฐานของการมีสำนักรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม
O Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P People Centered ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน เพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H Humility มีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

DIGITAL

D Digitalization การขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
I Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
G Guidance บุคลากรมีทักษะและเชี่ยวชาญสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้
I Intelligence มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และชาญฉลาด
T Teamwork ทำงานเป็นทีม
A Achievement ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น และมุ่งผลสัมฤทธิ์
L Loyalty มีความซื่อสัตย์และผูกพันต่อองค์กร