กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
พันธกิจ

ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐานและสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้แก่ประชาชนและร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง