กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
วิสัยทัศน์

“ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2570”