กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ