กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

กฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

  ประกาศกรมควบคุมโรค

คำสั่งภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

     คำสั่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

     คำสั่งอนุกรรมการด้านวิชาการ

     คำสั่งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ

     คำสั่งอนุกรรมการด้านกฎหมาย

     คำสั่งอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม

     คำสั่งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม

แบบฟอร์ม