กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
Responsive image

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทำเนียบบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

       •  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          - ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรมฯ ปี 2564

ประเภทข้าราชการ ประเภทพนักงานราชการ/
พนักงานกระทรวง/ลูกจ้างประจำ

นายบวร   มิตรมาก  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางวชิราภรณ์  วิริยะสัมมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน