สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี - การพยากรณ์แนวโน้มการพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 (2564) เขตสุขภาพที่ 6 รายสัปดาห์ ณ 13 สิงหาคม 2564

รายละเอียด Data visualization (Dashboard) ตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร
พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพอื่นๆ