สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สคร.6 ชลบุรี ปีงบประมาณ 2567

►  ระดับส่งเสริมคุณธรรม  ◄

ข้อ 1 ประกาศเจตจำนงของบุคลากรในการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   

 

ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ

 

ข้อ 3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สคร.6 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 ระดับพัฒนาคุณธรรม 

ข้อ 4 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สคร.6 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

ข้อ 5 กิจกรรมการปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนด

5.1) กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สคร.6 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 6 การประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม (ODPC6 Good Guy 2567)

 

 ระดับคุณธรรมต้นแบบ 

ข้อ 7 เกณฑ์การประเมินองค์คุณธรรมและเกณฑ์การประเมินบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม

7.1) รายงานผลตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สคร.6 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

7.2) บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

 

ข้อ 8 การรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สคร.6 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีการจัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ

ข้อ 9 ช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สคร.6 ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ

 กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" 

- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- กิจกรรมทางศาสนา ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ
- กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
- กิจกรรมปันสุขให้น้อง บริจาคสิ่งของเหลือใช้
- กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์บ้านสวน Market
- กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ
- กิจกรรมบริจาคโลหิต