สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของ สคร.6 ชลบุรี ปีงบประมาณ 2566

 ขั้นตอนที่ 1   
  - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2566
 ขั้นตอนที่ 2   
  - แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตปีงบประมาณ 2566
 ขั้นตอนที่ 3   
  องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ปีงบประมาณ 2566
  - ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นเเบบ
  - ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต "สคร.ที่ 6 จังหวัดชลบุรี ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"(DDC Together Against Corruption)"
  - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
  - ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  - ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  - ประกาศนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี(OG)
  - ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์และนโยบายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
  - เอกสารลงนามประกาศเจตนารมณ์และนโยบายองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2566
 ขั้นตอนที่ 4   
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน
  - ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
- รายงานผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 9 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
 ขั้นตอนที่ 5   
  - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตปีงบประมาณ 2566 ที่มีการทบทวน
  - สรุปบทเรียนองค์ความรู้ ความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
- E-book สรุปบทเรียนองค์ความรู้ ความสำเร็จจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
- วีดีทัศน์การดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ.2566
 ขั้นตอนที่ 6   
  - ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
   - ยกย่องบุคคลต้นแบบ นางสุภาพร พุทธรัตน์    - ยกย่องบุคคลต้นแบบ นายธงชัย หงษ์ตะนุ
    
    
  - สคร.6 ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานในสังกัด สคร.6 ที่เป็นแบบอย่างการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 ขั้นตอนที่ 7   
  - ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
  - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน

 

 เอกสารสรุปผลแบบสำรวจ/แบบประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
- ผลการสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
- บทสรุปผู้บริหารผลการสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
- ผลแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ

 กิจกรรมที่สอดคล้องหลักคุณธรรม 5 ประการ "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู" 

- กิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- กิจกรรมทางศาสนา ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญ
- กิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
- กิจกรรมปันสุขให้น้อง บริจาคสิ่งของเหลือใช้
- กิจกรรมตลาดนัดออนไลน์บ้านสวน Market
- กิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ
- กิจกรรมบริจาคโลหิต
- กิจกรรมคลินิกชีวีสดใส สคร.6