สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ชลบุรี
Responsive image

ผลงานวิชาการ

► ผลงาน R2R สคร.6 ชลบุรี ◀︎ 
• ปีที่เผยแพร่
   ⤷ ปี พ.ศ. 2567 


► ผลงานวิชาการเลื่อนระดับ สคร.6 ชลบุรี ◀︎ 
• ปีที่เผยแพร่
   ⤷ ปี พ.ศ. 2567

 

เรื่องที่ ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน
1

การพัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณโดยใช้ระบบสารสนเทศของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี (Development of a Budget Management System using Information Systems of The Office of Disease Prevention and Control 6th, Chonburi) 

นางเดือนเพ็ญ ศรีราวี และคณะ