สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สปคม. เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน จัดทีมปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน พร้อมลงสอบสวนโรคในพื้นที่เขตเมือง กทม. ตลอด 24 ชั่วโมง

วันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง บางเขน กรุงเทพฯ

...นายแพทย์เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เปิดเผยว่า สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ยกระดับได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน( Emergency Operation Center: EOC) จัดทีมปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัส เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน พร้อมลงสอบสวนโรคในพื้นที่เขตเมือง กทม. ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเตรียมวางระบบ ประชุมเพื่อประสานความร่วมมือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาลเอกชนและโรงแรมในพื้นที่เขตเมือง กทม. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ กรมควบคุมโรค

...หากประชาชน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย ภายใน 14 วันหลังออกมาจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โปรดพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ท่านอาจได้รับเชื้อโรคก่อนเดินทางมายังประเทศไทย กรุณาแจ้งรายละเอียดต่าง ๆกับแพทย์ผู้ทำการรักษา เช่น อาการป่วย วันที่เริ่มมีอาการป่วย วันเดินทางมาถึงประเทศไทยสถานที่พัก เพื่อแพทย์จะได้วินิจฉัยได้ถูกต้อง และรักษาได้ทันท่วงทีแพทย์ผู้ทำการรักษา จะได้รายงานต่อหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อดำเนินการป้องกัน และควบคุมโรคโดยเร็ว

...หากประชาชนมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ