สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 26 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สคร.12 สงขลา จัดประชุม EOC ครั้งที่ 26  โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

            วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน การประชุมติดตามความก้าวหน้า ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 26 ติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมกลุ่มระบาดวิทยาฯ สคร.12 สงขลา


ข่าวสารอื่นๆ