สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สปคม. เพิ่มทักษะการสื่อสารความเสี่ยงโรคและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน การขับเคลื่อนเมือง โดยใช้เทคนิคการนำเสนอด้วย PowerPoint ระดับมืออาชีพ

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

...นายสุขสันต์ จิตติมณี รองผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง วัตถุประสงค์เพื่อเจ้าหน้าที่ (สปคม.) ได้รับความรู้ พัฒนาทักษะเทคนิคในการใช้งาน PowerPoint สามารถนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์ และใช้นำเสนอเผยแพร่ผลงานในการขับเคลื่อนเมือง และด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ได้อย่างมืออาชีพ
…สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค โดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยง จัดงานประชุมดังกล่าว โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมเกียรติ ช่วยมาก เป็นวิทยากร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ นักพัฒนาบุคลากรด้านการประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งการประชุมประกอบด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติปฏิบัติการใช้งาน PowerPoint ในหัวข้อสำคัญ ดังนี้
- เทคนิคการเตรียมความพร้อมการนำเสนอเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
- การใช้ Power Point เพื่อนำเสนออย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการใช้งาน Power Point ที่ทำให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- “Tips and Tricks” การใช้งานโปรแกรม Power Point

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปต่อยอดพัฒนาระบบการทำงาน การสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เ)นที่รู้จักและยอมรับ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เขตเมือง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ