สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวม แยกหน่วยงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายงานผลการเบิกจ่าย รายหน่วยงาน แยกผลผลิต ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายละเอียดใบ สั่งซื้อ/สั่งจ้าง PO ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ผลผลิตที่ 1   ผลผลิตที่ 2   ผลผลิตที่ 3   ผลผลิตที่ 4   ผลผลิตที่ 5  ผลผลิตที่ 6   ผลผลิตที่ 7   ผลผลิตที่ 8   

ผลผลิตที่ 9   ผลผลิตที่ 10   ผลผลิตที่ 12   ผลผลิตที่ 13   ผลผลิตที่ 14   ผลผลิตที่ 15   ผลผลิตที่ 16

 

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ผลผลิตที่ 1   ผลผลิตที่ 2   ผลผลิตที่ 3   ผลผลิตที่ 4   ผลผลิตที่ 5   ผลผลิตที่ 6   ผลผลิตที่ 7

ผลผลิตที่ 8   ผลผลิตที่ 9   ผลผลิตที่ 10   ผลผลิตที่ 13   ผลผลิตที่ 14   ผลผลิตที่ 15   ผลผลิตที่ 16   

ผลผลิตที่ 17


ข่าวสารอื่นๆ