สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

Thailand Migrant Hotline for COVID-19: the next step of healtth sevices for people

การอบรมอาสาสมัครสายด่วนแรงงานข้ามชาติ กรมควบคุมโรค (Migrant Hotline for COVID - 19  1422) สามสัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา และลาว) รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม PHEOC 4 อาคาร  5 ชั้น 7 อาคารสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

โดย กรมควบคุมโรค สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO partners) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อาสาสมัครสายด่วน  กรมควบคุมโรค 1422  สามสัญชาติ จำนวน 20 คน จาก มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย และองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)  พร้อมด้วย คู่มือสายด่วนแรงงานข้ามชาติ (COVID-19 Hotline for Migrant Workers : DDC 1422 Guideline)

วิทยากร โดย นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  สัตวแพทย์หญิง ดร.เสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ  ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  และคุณอารีย์ ม่วงสุขเจริญ องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

on 21 September 2020 at the Ministry of Public Health, Dr. Soawapak Hinjoy - Director of Office of International Cooperation, DDC Thailand, and her team presented the results of The COVID-19 Migrant hotline 1422 which working together with many agencies both public and private partners.

Info-graphics by Chat C.

Admin: Chitphanu S.

More pictures: 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ