สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

สถาบันบำราศนราดูร จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา” ซึ่งได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 15 โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 16.30 น. โรงแรมทีเค พาเลช & คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หลักสูตรระยะสั้นเรื่อง “การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์  เภสัชกร พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ บุคลากรห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา” ซึ่งได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 15 โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2563 เวลา  08.00 – 16.30 น. โรงแรมทีเค พาเลช & คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล 

โทร  02-590-3652   โทรสาร 02-590-3443

ค่าลงทะเบียน ห้องแพทย์ เภสัชกร    23 – 25 พฤศจิกายน 2563   ( 3,000 บาท)

ค่าลงทะเบียน  ห้องพยาบาล 23 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2563       ( 7,000 บาท)

สมัครได้ที่ลิงก์ https://qrgo.page.link/N4Wy7

e-mail: ipc.amrtraining@gmail.com

แบบฟอร์มสำรองที่พัก

หนังสือเชิญอบรม


ข่าวสารอื่นๆ