สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนงานสื่อสารสนับสนุนแผนงานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนงานสื่อสารสนับสนุนแผนงานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่  15 - 16 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

 

                                    

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ