สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค มอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ การจัดบริการดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

          วานนี้ (28 มิถุนายน 2566) ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพการจัดบริการดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมด้วย Dr. Deyer Gopinath Program Officer (Communicable disease) ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ หน่วยบริการที่ได้รับรางวัล

           กรมควบคุมโรค โดยกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายการดำเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พัฒนา “เครื่องมือประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบการขับเคลื่อนบริการดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อให้หน่วยบริการสาธารณสุขใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษา และป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเปิดให้หน่วยบริการสาธารณสุขทำแบบประเมินตนเองผ่าน web program https://stisqsa.ddc.moph.go.th/ ซึ่งในปี 2565 มีหน่วยบริการสาธารณสุขทำแบบประเมิน จำนวน 412 แห่ง มีหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีผลการประเมินตนเองผ่านเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด และผ่านการรับรองจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 23 แห่ง แบ่งออกเป็น ระดับเพชร 13 แห่ง ระดับทอง 9 แห่ง และระดับเงิน 1 แห่ง และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดบริการดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระดับเขต ดีเด่น จำนวน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด จำนวน 130 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 - 12   สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 34 แห่ง และโรงพยาบาล 22 แห่ง

          นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต้นแบบ (Best Practice) จากหน่วยบริการที่สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของหน่วยบริการสาธารณสุข เพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงและผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ เป็นมิตร อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและเท่าเทียม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 ภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2566 - 2573 โดยกำหนดเป้าหมายขับเคลื่อนให้หน่วยบริการสาธารณสุข ในพื้นที่ 30 จังหวัดเร่งรัด ผ่านมาตรฐาน อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายในปี 2569 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ภายในปี 2573 ต่อไป

********************************

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 29 มิถุนายน 2566


ข่าวสารอื่นๆ