สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

พิธีมอบโล่ให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานโรคเรื้อนซึ่งเกษียณอายุราชการประจำปี 2566

         

          วันนี้ (31 สิงหาคม 2566) มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบโล่ให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานโรคเรื้อนซึ่งเกษียณอายุราชการประจำปี 2566 เพื่อแสดงมุทิตาจิตและเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติงานโรคเรื้อนด้วยความวิริยะอุตสาหะมาจนเกษียณราชการ ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล อาคาร 1 ชั้น 1 กรมควบคุมโรค โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี มอบโล่กิตติมศักดิ์แก่นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และข้าราชการอีกจำนวน  14 คน จากสำนักงานผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันราชประชาสมาสัย  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกล้วนเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีในการปฏิบัติงานโรคเรื้อน อันเป็นส่วนสำคัญต่อความสำเร็จในงานป้องกันควบคุมโรคเรื้อนของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน


ข่าวสารอื่นๆ