สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
Responsive image

กรมควบคุมโรค ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์และการสร้างภาคี ครั้งที่ 3/2566

         

          เมื่อวันที่ (3 พฤศจิกายน 2566) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการรณรงค์และการสร้างภาคี ครั้งที่ 3/2566 โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอายุรกิจโกศล ชั้น 2 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) สาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พ.ศ. 2566 ของแต่ละหน่วยงาน รวมไปถึงรับทราบแนวทางการปฏิบัติ วัดปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย อีกทั้งได้มีการนำเสนอนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการสร้างต้นแบบพื้นที่อายุยืน (Blue Zone) ให้เป็น “หนึ่งเขตสุขภาพ หนึ่งพื้นที่อายุยืน” ในทุกจังหวัด โดยชู “น่านซิตี้โมเดล” เป็นหนึ่งในจังหวัด นำร่องของเขตสุขภาพที่ 1 คำว่า DEL มีความหมายในตัว คือ D-Diet อาหารดี,  E-Exercise ออกกำลังกาย และ L-Lifestyle วิถีชีวิตการผ่อนคลายความเครียด ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการส่งเสริมสุขภาพในมิติเชิงสังคม รวมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ให้งานประเพณีปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาท และอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ได้มีการรณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษา นอกจากกิจกรรมรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” คือการรณรงค์ “นอกพรรษา ลด ละ เหล้า You Can Do คุณทำได้” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนลดอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงนอกพรรษา รวมถึงลดปัญหาด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และอาชญากรรม สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/oabc/ และ Facebook สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

********************************************

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566


ข่าวสารอื่นๆ