กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
0434/
29 สิงหาคม 2565
5 กันยายน 2565
2566
6 กันยายน 2565
6 กันยายน 2565
1920000
-
2
2565
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
0434/
-
-