กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0434/
1 กันยายน 2565
8 กันยายน 2565
2566
9 กันยายน 2565
9 กันยายน 2565
1
-
2
2565
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
0434/
-
-
-