กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

E-bidding
สธ 0434/
3 ตุลาคม 2565
10 ตุลาคม 2565
2566
11 ตุลาคม 2565
11 ตุลาคม 2565
1819490
-
2
2565
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
0434/
-

ระยะเวลา 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 

-