กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC4.0

เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2566 นายแพทย์พงศ์ธร ชาติพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับการพัฒนาสู่ DDC4.0 และมอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรกรมควบคุมโรค ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยภายในงานทางกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค ได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) มาบรรยายในเรื่องการใช้งานเบื้องต้นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, ระบบข้อมูลบุคลากร, ระบบเบิกจ่ายค่าตอบแทน, ระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์และวัสดุ, ระบบบริการจัดการเชิงยุทธศาสตร์, ระบบบริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง Onsite และ Online ผ่านระบบ Cisco WebEx ทั้งสิ้น 219 คน


ข่าวสารอื่นๆ