กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

รายงานฉบับสมบูรณ์ (full report) เรื่อง การพัฒนากระบวนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมภายนอก กรมควบคุมโรค โดยการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ