กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

แบบฟอร์มกลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

1. บำเหน็จบำนาญ

    1.1 แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ (5300)

    1.2 ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ (5302)

    1.3 แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (5309)  (แบบฟอร์ม5309.Word)

    1.4 แบบขอรับบำเหน็จปกติและหรือบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง (5313)

    1.5 แบบขอรับเงินเพิ่มเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดข้าราชการและลูกจ้าง (5316)

    1.6 แบบขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง (5401)

    1.7 แบบขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (5402)

    1.8 คำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (บน.197)

    1.9 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)

    1.9 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2)

    1.10 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ

    1.11 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในเขตท้องที่ประกาศกฎอัยการศึก

    1.12 คำขอรับเงินช่วยเหลือ (ตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด (ค.ก.ษ.))

    1.13 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการตาย

    1.14 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างตาย

    1.15 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้เงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (สรจ.1)

    1.16 หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเบี่ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น (สรจ.2)

    1.17 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (สรจ.3)

    1.18 หนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (ขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณี ผิดวินัย)  (ชงค.)

    1.19 หนังสือสัญญาค้ำประกัน (ขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณี ผิดวินัย)  (คปก.)

    1.20 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

    1.21 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

    1.22 แบบหนังสือแจ้งรายการหนี้ และยินยอมให้หักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้

    1.23 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ+(แบบ+1).pdf 

    1.24 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ+(แบบ+2).pdf

    1.25 แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง

    1.26 หนังสือแจ้งรายการหนี้ และยินยอมให้หักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้

    1.27 แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน (แบบ สรจ.3.1)

    1.2 แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน (แบบ สรจ.3.2)

2. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

    2.1 แบบ ขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข.รง008/1/2555)  ตัวอย่าง

    2.2 แบบ ขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (แบบ กบข. รง.008/2/2562)

    2.3 แบบบันทึกสอบสวนทายาทโดยธรรมตาม ป.พ.พ. (แบบ ป.ค.14)

    2.4 แบบแจ้งความประสงค์ให้กบข.ดำเนินการกรณียังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไปขึ้นเงิน(หมดอายุ) หรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้ (แบบฟอร์ม)

    2.5 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 002/2562)    

    2.6 แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ-001/2559) ตัวอย่าง

    2.7 แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ปผ-001/1/2561)
          -  แบบ MIC สำหรับแผนสินทรัพย์และแผนสำรับ
          -  แบบ MIC สำหรับแผนแบบผสมเอง
          -  แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
          * การ Download แบบ MIC สำหรับ แผนแบบผสมเอง จะต้อง Download แบบประเมินไปพร้อมกันด้วย

    2.8 ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 021) ตัวอย่าง

    2.9 แบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก เฉพาะกรณีแก้ไขข้อมูลการรับราชการและการเป็นสมาชิก (แบบ กบข. 005/2/2562)

    2.10 แบบขอถอนเงินคืนจาก กบข. (แบบ กบข. 018/1/2551) ตัวอย่าง

    2.11 แบบแจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน (แบบฟอร์ม) ตัวอย่าง

 

หน้าถัดไป