กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

แบบฟอร์มกลุ่มประเมินผลการปฏิบัติงานและบำเหน็จความชอบ

1. บำเหน็จบำนาญ

แบบ 5300 แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ (แบบฟอร์ม Word)

แบบ 5309 แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (แบบฟอร์ม Word)

แบบ 5313 แบบขอรับเงินบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (แบบฟอร์ม Word)

แบบ 5316 แบบขอรับเรื่องเพิ่ม เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จ ตกทอดของข้าราชการหรือลูกจ้าง

แบบ 5401 แบบขอรับเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง

แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

แบบขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่ความตาย

สรจ.1 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ

สรจ.2 หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น

สรจ.3 หนังสือรับรองและขอเบิกบำหน็จดำรงชีพ

สรจ.4 หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่

สรจ.5 หนังสือรับรองการได้รับอันตรายหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่ของลูกจ้าง เพื่อขอรับบำเหน็จพิเศษ

สรจ.6 แบบแจ้งรายการเจ้าหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญปกติ ของส่วนราชการผู้เบิก

สรจ.7 แบบสรุปข้อมูลหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ของส่วนราชการเจ้าสังกัด

สรจ.8 หนังสือแจ้งจำนวนหนี้ของผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ

สรจ. 9 หนังสือแจ้งรายการหักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้ของส่วนราชการผู้ขอ

สรจ.10 แบบสรุปรายการขอเบิกเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

สรจ.11 หนังสือสำคัญการโอนเบี้ยหวัด บำนาญ และบำเหน็จรายเดือน

สรจ.12 แบบแจ้งงดเบิกเบี้ยหวัด บำนาญ บำเหน็จรายเดือน และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน

2. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

    2.1 แบบ ขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข.รง008/1/2555)  ตัวอย่าง

    2.2 แบบ ขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (แบบ กบข. รง.008/2/2562)

    2.3 แบบบันทึกสอบสวนทายาทโดยธรรมตาม ป.พ.พ. (แบบ ป.ค.14)

    2.4 แบบแจ้งความประสงค์ให้กบข.ดำเนินการกรณียังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไปขึ้นเงิน(หมดอายุ) หรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้ (แบบฟอร์ม)

    2.5 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 002/2562)    

    2.6 แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ-001/2559) ตัวอย่าง

    2.7 แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ปผ-001/1/2561)
          -  แบบ MIC สำหรับแผนสินทรัพย์และแผนสำรับ
          -  แบบ MIC สำหรับแผนแบบผสมเอง
          -  แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
          * การ Download แบบ MIC สำหรับ แผนแบบผสมเอง จะต้อง Download แบบประเมินไปพร้อมกันด้วย

    2.8 ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 021) ตัวอย่าง

    2.9 แบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก เฉพาะกรณีแก้ไขข้อมูลการรับราชการและการเป็นสมาชิก (แบบ กบข. 005/2/2562)

    2.10 แบบขอถอนเงินคืนจาก กบข. (แบบ กบข. 018/1/2551) ตัวอย่าง

    2.11 แบบแจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน (แบบฟอร์ม) ตัวอย่าง

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

***หมายเหตุ แบบฟอร์มด้านล่างนี้ห้ามดาวน์โหลดไปใช้งาน เนื่องจากเป็นแบบฟอร์มเก่า***

1.1 แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ (5300)

    1.2 ใบรับรองสมุดประวัติและเวลาทวีคูณ (5302)

    1.3 แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (5309)  (แบบฟอร์ม5309.Word)

    1.4 แบบขอรับบำเหน็จปกติและหรือบำเหน็จพิเศษลูกจ้าง (5313)

    1.5 แบบขอรับเงินเพิ่มเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จตกทอดข้าราชการและลูกจ้าง (5316)

    1.6 หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลอื่น (แบบ สรจ.2)

    1.7 แบบขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย (5402)

    1.8 คำขอเบิกเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (บน.197)

    1.9 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)

    1.9 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2)

    1.10 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยเหลือสำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ

    1.11 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานในเขตท้องที่ประกาศกฎอัยการศึก

    1.12 คำขอรับเงินช่วยเหลือ (ตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด (ค.ก.ษ.))

    1.13 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการตาย

    1.14 แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างตาย

    1.15 แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้เงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (สรจ.1)

    1.16 หนังสือแสดงเจตนาขอให้โอนเบี่ยหวัดบำเหน็จบำนาญเข้าบัญชีเงินฝากของบุคคลอื่น (สรจ.2)

    1.17 หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (สรจ.3)

    1.18 หนังสือสัญญาการใช้เงินคืน (ขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณี ผิดวินัย)  (ชงค.)

    1.19 หนังสือสัญญาค้ำประกัน (ขอรับบำเหน็จบำนาญ กรณี ผิดวินัย)  (คปก.)

    1.20 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย

    1.21 แบบคำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

    1.22 แบบหนังสือแจ้งรายการหนี้ และยินยอมให้หักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้

    1.23 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ+(แบบ+1).pdf 

    1.24 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ+(แบบ+2).pdf

    1.25 แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง

    1.26 หนังสือแจ้งรายการหนี้ และยินยอมให้หักเงินบำเหน็จเพื่อชำระหนี้

    1.27 แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน (แบบ สรจ.3.1)

    1.2 แบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบมีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน (แบบ สรจ.3.2)

2. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

    2.1 แบบ ขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข.รง008/1/2555)  ตัวอย่าง

    2.2 แบบ ขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (แบบ กบข. รง.008/2/2562)

    2.3 แบบบันทึกสอบสวนทายาทโดยธรรมตาม ป.พ.พ. (แบบ ป.ค.14)

    2.4 แบบแจ้งความประสงค์ให้กบข.ดำเนินการกรณียังไม่นำเช็ค/ธนาณัติไปขึ้นเงิน(หมดอายุ) หรือรายการโอนเข้าบัญชีไม่ได้ (แบบฟอร์ม)

    2.5 แบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้แจ้งความประสงค์ให้กองทุนบริหารต่อหรือขอทยอยรับเงิน (แบบ กบข. บต 002/2562)    

    2.6 แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม (แบบ กบข. อพ-001/2559) ตัวอย่าง

    2.7 แบบแสดงความประสงค์เลือกหรือเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน (แบบ กบข. ปผ-001/1/2561)
          -  แบบ MIC สำหรับแผนสินทรัพย์และแผนสำรับ
          -  แบบ MIC สำหรับแผนแบบผสมเอง
          -  แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
          * การ Download แบบ MIC สำหรับ แผนแบบผสมเอง จะต้อง Download แบบประเมินไปพร้อมกันด้วย

    2.8 ใบคำร้องขอให้ดำเนินการเกี่ยวกับ ใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. (แบบ กบข. 021) ตัวอย่าง

    2.9 แบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก เฉพาะกรณีแก้ไขข้อมูลการรับราชการและการเป็นสมาชิก (แบบ กบข. 005/2/2562)

    2.10 แบบขอถอนเงินคืนจาก กบข. (แบบ กบข. 018/1/2551) ตัวอย่าง

    2.11 แบบแจ้งความประสงค์ส่งเงินสะสมเข้ากองทุน (แบบฟอร์ม) ตัวอย่าง

 

หน้าถัดไป