กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

1. ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานราชการ กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563)

- หนังสือแจ้งเวียน

- กรอบมาตรฐานการดำเนินงาน

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2562

- ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. 2562

- เอกสารแนบท้ายประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานราชการกรมควบคุมโรค

2. หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร

- แนวทางปฏิบัติสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

- หลักเกณฑ์เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

- หลักเกณฑ์เพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข