กองบริหารทรัพยากรบุคคล
Responsive image

การบริหารผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร

ปีงบประมาณ 2567

1. บันทึกแจ้งเวียน

2. ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ข้าราชการ ปี 2567

3. ประกาศหลักเกณฑ์ฯ พนักงานราชการ ปี 2567

4. แนวทาง PMS ปี 2567

5. กรอบระยะเวลาในการดำเนินการ

6. มาตรวัดสมรรถนะ

ปีงบประมาณ 2566

1. ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ข้าราชการ ปี 2566

2. ประกาศหลักเกณฑ์ฯ พนักงานราชการ ปี 2566

3. แนวทาง PMS ปี 2566

ปีงบประมาณ 2565

1. ประกาศหลักเกณฑ์ฯ ข้าราชการ ปี 2565

2. ประกาศหลักเกณฑ์ฯ พนักงานราชการ ปี 2565

3. แนวทาง PMS ปี 2565

4. หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร

       - แนวทางปฏิบัติสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

       - หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

       - หลักเกณฑ์เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

       - หลักเกณฑ์เพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

5.สอนใช้งาน DPIS 6 PMS