กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image
พันธกิจ

1) พัฒนาระบบสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่ทันสมัยครบวงจร มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่หลากหลาย

2) พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกกระบวนการและรูปแบบการวิจัย เข้าถึงง่าย
และสะดวกในการใช้งาน รวมทั้งสร้างงานวิจัยเชิงนโยบายด้วยกระบวนการ
ที่มีมาตรฐาน โดยคำนึงถึงสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพของประเทศ

3) พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์วิชาการและระบบงานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นที่ยอมรับ เข้าถึงง่ายและสะดวกรวดเร็ว