กองนวัตกรรมและวิจัย
Responsive image

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงร่างการวิจัย รอบ Concept Paper ปีงบประมาณ 2566

ประชาสัมพันธ์ การจัดทำข้อเสนอโครงร่างการวิจัย (Concept Paper) ภายใต้แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566 yes

smileyแนวทางการจัดทำข้อเสนอsmiley

1. แนวทางสำหรับโครงการใหม่

 • การจัดทำ Concept Peper บันทึกรายละเอียดใน แบบฟอร์ม Google Form
 • ศึกษารายละเอียด แผนงานวิจัยกรมควบคุมโรค และ OKR ของ สกสว.
 • กำหนดให้แต่ละโครงร่างการวิจัยต้องมีหัวหน้าโครงการเป็นบุคลากรกรมควบคุมโรค และมีจำนวนนักวิจัย
  รุ่นใหม่อย่างน้อยร้อยละ 20 ของทีมวิจัย หรือหากเป็นโครงร่างการวิจัยขนาดเล็กให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่
  อย่างน้อย 1 คน (คุณสมบัติของนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องมีประสบการณ์ด้านการวิจัย ไม่เกิน 2 ปี
  และไม่เคยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย)

2. แนวทางสำหรับโครงการต่อเนื่อง ที่จะของบประมาณปี 2566

 •  จัดทำรายงานความก้าวหน้าเบื้องต้น และแผนการดำเนินงาน (โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้ว)
 •  แจ้งความประสงค์ในการขอสนับสนุนงบประมาณปี 2566
 •  จัดส่งให้ กนว.ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

smileyเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการsmiley

 • ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ (OKR) ของสกสว.
 • ต้องสอดคล้องกับแผนงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พ.ศ. 2565-2569 
 • ผลงานวิจัยมีประโยชน์ (นำไปใช้กำหนดนโยบายหรือปรับมาตรการเกิดนวัตกรรม)
 • คุณภาพของระเบียบวิธีวิจัยและวัตถุประสงค์
 • ความเป็นไปได้ในการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จ
  ** สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากร กรมควบคุมโรค เท่านั้น **  

smileyรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์นี้ ...www.shorturl.asia/trSOH.

mailกำหนดจัดส่ง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564


ข่าวสารอื่นๆ